Levering 3-8 werkdagen
|
Gratis verzending bij meer dan 39 euro*
Levering 3-8 werkdagen
Gratis verzending bij meer dan 39 euro*
Posters en prints
Lijsten
Fotowanden
Ontvang 25% korting bij aankoop van ten minste 3 producten – SHOP NU
voor gratis verzending
TOTAALBEDRAG
Naar de kassa
0 Artikelen
Doorgaan met winkelen
voor gratis verzending
TOTAALBEDRAG
Naar de kassa

Privacybeleid voor samenwerkingen - Desenio AB

Inleiding en samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor Desenio AB ("Desenio" of "wij"). In deze beleidslijn willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw rechten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als particulier kunnen zijn gekoppeld, bijvoorbeeld naam en contactinformatie. 

Kortweg zijn dit de redenen waarom wij uw gegevens verwerken: 

 • Voor zover nodig voor de afhandeling van onze samenwerking.
 • Om te voldoen aan de wetgeving.
 • Om met jou te communiceren en je vragen te beantwoorden.
 • Om de samenwerking op te volgen.

U hebt verscheidene rechten volgens de wet op de gegevensbescherming. U kunt er ook lezen over de wijze waarop u invloed kunt uitoefenen op hoe wij uw persoonsgegevens verwerken - en de rechten die u hebt.

Wilt u meer weten? Lees dan onze gedetailleerde toelichting hieronder. Hieronder kunt u meer lezen over hoe, waarom en hoelang wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Desenio AB, met het Zweedse registratienummer 556763-0693, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat onze bank persoonsgegevens behandelt die van ons afkomstig zijn en dat enkel zij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij deze gegevens verwerken.

Wilt u contact met ons over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via influencers@desenio.com 

Van wie of waar verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken die persoonsgegevens die u met ons hebt willen delen.

Wie kan toegang krijgen tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door Desenio. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens om op een goede en efficiënte manier aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

 • Opdat wij kunnen garanderen dat je betaald krijgt, moeten onze betalingsprovider(s) toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.
  ­
 • Om jouw goederen te kunnen leveren, ben je onderworpen aan onze algemene voorwaarden en het privacybeleid van onze site.
  ­
 • Om met jou te communiceren over een bestaande of mogelijke samenwerking verwerken wij je persoonsgegevens.
  ­
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens delen met IT-leveranciers die als verwerkers de persoonsgegevens namens ons verwerken om ons met IT-diensten te assisteren. 

Als u meer gedetailleerde informatie wilt over met wie wij uw persoonsgegevens delen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Dragen wij uw persoonsgegevens over tot buiten de EU/EER?

Desenio verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen binnen de EU/EER, maar in incidentele gevallen gebruiken wij leveranciers uit landen buiten de EU/EER. Bij overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zorgt Desenio voor een adequaat beschermingsniveau.

Desenio kan wellicht persoonsgegevens overdragen aan de VS. Alle Amerikaanse leveranciers waar wij diensten van afnemen of zullen nemen zijn in het bezit van een certificering volgens Privacyschild. Privacyschild is een overeenkomst tussen de EU en de VS, met als grondgedachte de bescherming van de fundamentele rechten van Europeanen en het waarborgen van de rechtszekerheid van bedrijven die persoonsgegevens overdragen naar de VS. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aanmelden voor een Privacyschild-certificering met de VS. Ministerie van handel. Dit ministerie zal dan nagaan of het privacybeleid van de leveranciers voldoet aan de hoge normen voor gegevensbescherming.

Als u vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens delen of als u meer informatie wilt over de door ons gehanteerde passende veiligheidsmaatregelen, neemt u dan contact met ons op.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u diverse rechten om invloed te kunnen uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees hieronder meer.


Recht om toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om, geheel of gedeeltelijk, een verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. Uw herroeping geldt vanaf het moment van herroeping.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige andere gevallen bestaat het recht op bezwaar niet (bijvoorbeeld omdat wij uw persoonsgegevens moeten opslaan). U hebt het recht om bezwaar te maken wanneer de verwerking is gebaseerd op een afweging van legitieme belangen. Lees hieronder meer over wat dat betekent. Als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen laten zien die zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten of als het doel is het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hebt u nooit het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.


Recht op toegang

U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die u betreffen. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.


Recht op rectificatie

U hebt het recht om alle onnauwkeurige persoonsgegevens met betrekking tot u te corrigeren en ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.


Recht op wissen ("het recht om te worden vergeten") en beperking van de verwerking

Uw recht om bezwaar te maken is toepasbaar wanneer de verwerking is gebaseerd op een balans in belangenafweging. Lees meer over wat dit betekent in de tabellen hieronder. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verlangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, of wanneer u uw toestemming herroept waarop de verwerking is gebaseerd en waar er geen andere rechtsgrond voor voortzetting van de verwerking bestaat.

U hebt ook het recht om te verlangen dat Desenio de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist of wanneer de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan een beperkt gebruik verlangt.


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
U kunt dit in het bijzonder doen in de EU/EER-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht laat onverlet elke andere administratieve voorziening of elk ander rechtsmiddel.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een ander bedrijf (gegevensportabiliteit).
Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar en interoperabel formaat, indien:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst; en
 • De verwerking plaatsvindt met geautomatiseerde middelen.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteit hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van Desenio naar een andere controller te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is.

Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Ons doel is om zo transparant mogelijk te zijn over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. In de tabel kunt u meer gedetailleerde informatie lezen over de reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken (de doeleinden van de verwerking), welke persoonsgegevens wij verwerken, onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hoelang wij uw persoonsgegevens voor elk afzonderlijk doel verwerken.

We verwerken persoonsgegevens waarvan u heeft gekozen die met ons te delen.


Verwerking voor een samenwerking

Om met jou te kunnen communiceren over een mogelijke samenwerking, je een relevant voorstel te kunnen doen en feedback van jou te kunnen ontvangen, moeten we jouw persoonsgegevens verwerken. Als we geen persoonsgegevens verzamelen voor deze doeleinden, zullen we niet in staat zijn om contact met je op te nemen, je een voorstel te doen of je vragen te beantwoorden. Gegevens kunnen worden verzameld wanneer je contact met ons opneemt of wanneer we je profiel online vinden.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

Om een e-mail of tekstbericht te verzenden of een telefoongesprek betreffende samenwerking te voeren.

Jouw e-mailadres en/of telefoonnummer, naam, gebruikersnaam, link naar sociale mediaprofiel en het aantal volgers.

Wanneer je ervoor kiest om contact met ons op te nemen, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van noodzakelijkheid.
Wanneer we jouw profiel online hebben gevonden, verwerken wij jouw gegevens op basis van ons rechtmatig belang.

Wij verwerken jouw gegevens drie (3) jaar.


Verwerking noodzakelijk voor de samenwerking enz

Om met jou te kunnen samenwerken moeten we jouw persoonsgegevens verwerken. We moeten jouw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke of andere vereisten, zoals de verplichting conform accountancy-regels om gegevens op te slaan. Als je ons geen persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekt, kunnen wij niet met je samenwerken.

Houd er rekening mee dat ook onze bank persoonsgegevens verwerkt om onze betaling aan jou te kunnen administreren. Onze bank is zelf verantwoordelijk voor een dergelijke verwerking.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

Om onze samenwerking te beheren, dat wil zeggen om te weten met wie we een overeenkomst aangaan, om ons contract te bevestigen.

Jouw naam, contactgegevens, zoals e-mailadres en afleveradres, telefoonnummer, bestelinformatie, bank of factuurgegevens. 

Verwerking is noodzakelijk om de prestatie te kunnen leveren die we met u zijn overeengekomen.

Vanaf het moment waarop we het aangaan van een overeenkomst bespreken en dan zeven (7) tot acht (8) jaar volgens de accountancy-regels.

Om klachten en/of juridische geschillen met ons te kunnen afhandelen.

Uw naam, contactgegevens, informatie die u hebt vermeld die relevant is in het kader van de klacht en/of het juridische geschil.

De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan relevante wetgeving en invulling te geven aan ons rechtmatige belang om klachten te behandelen en/of ons te verweren tegen juridische claims.

Vanaf het moment dat jouw klacht en/of het juridische geschil onder onze aandacht komt en zolang deze zaken lopen. Als we jouw claim afwijzen, bewaren wij de informatie altijd gedurende twaalf (12) maanden, voor het geval je mocht besluiten om het juridische geschil te laten beoordelen door een relevante instantie.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, dat wil zeggen het boekhoudrecht en wetgeving inzake witwassen.

Informatie over jouw factuur of contract, zoals jouw aankoopgeschiedenis, naam en contactgegevens.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan relevante wetgeving.

Vanaf het moment dat we een factuur ontvangen of een transactie uitvoeren en vervolgens zeven (7) tot acht (8) jaar volgens de accountancy-regels en vijf tot tien (5-10) jaar volgens de wetgeving tegen witwassen. 

Om efficiënt te zijn in ons gebruik van middelen moeten we samenwerkingen evalueren door statistieken te analyseren.

Volgers van samenwerkende partij en betrokkenheid bij de samenwerkende partij.

De verwerking is noodzakelijk voor ons om de samenwerking te kunnen waarderen.

Drie (3) jaar.Verwerking om met je te communiceren

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

Om te communiceren over onze samenwerking.

Jouw e-mailadres en correspondentiegeschiedenis.

Verwerking is noodzakelijk om de prestaties te kunnen leveren die we met jou zijn overeengekomen.

Drie (3) jaar.


Hoe hebben we de afweging van belangen beoordeeld wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons rechtmatig belang is?

Voor sommige doeleinden verwerkt Desenio uw persoonsgegevens middels een beroep op ons legitieme belang als rechtsgrondslag voor de verwerking. Bij de beoordeling van de rechtsgrondslag vertrouwen we op een belangenafwegingstest. Via deze test hebben we vastgesteld dat ons legitieme belang voor de verwerking zwaarder weegt dan uw belang en uw fundamentele recht dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt. In de bovenstaande tabellen hebben we aangegeven wat ons legitieme belang is. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt lezen over hoe we deze test hebben gedaan. Onze contactgegevens zijn als vermeld aan het begin van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is goedgekeurd door Desenio op 25 mei 2018.

Dit vinden onze klanten

4.3
Gebaseerd op 4174 beoordelingen. Bekijk hier een aantal beoordelingen.
super mooi De posters waren super mooi en ze werden heel netjes en zorgvuldig ingepakt en bezorgd. 11 Jul Emma van der Meer
Blij Keurig op tijd geleverd met aankondiging via mail. Je mag achteraf betalen. Kleuren zijn mooi dus erg blij mee. Ruime keuze 11 Jul Gea Latupella
Goede service! Had de verkeerde postergrootte besteld. Retourneren ging makkelijk en geld netjes terug ontvangen. 11 Jul Bob Salemink
Prima site Prima site, snelle levering, en netjes in een koker. Ben blij met mijn aankopen!! 10 Jul Petra Bregman
×
Doorgaan met winkelen
Naar de kassa
Doorgaan met winkelen
Naar de kassa

Dit vind je misschien ook mooi

Vul je fotowand aan

Niet opnieuw weergeven
Terug
Asia
Europe
North America
Oceania

Je hebt geen personificatie ingevuld. Weet je zeker dat je het product wilt toevoegen zonder enige personificatie?

Nee, ga terug
Ja, voeg toe aan het winkelmandje

Het bestand moet kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png


Cadeaubon

U heeft uw cadeaubon nu geactiveerd. De prijs wordt bij de kassa verrekend.
Doorgaan met winkelen
Cadeaubon verwijderen

Bewaken

Eén of meerdere producten die je hebt gekozen zijn tijdelijk niet op voorraad en zijn daarom niet aan je winkelwagentje toegevoegd. Hier zie je een lijst met deze producten.

Vul je e-mailadres in en kies de producten die je wilt bewaken

Allemaal bewaken
Doorgaan met winkelen
Naar de kassa

Kies locatie

Zoek naar een specifieke plaats door een adres in te vullen of door de rode markering op de kaart te verslepen. Wanneer je jouw locatie hebt gekozen, klik je op "Deze coördinaten instellen" om te bevestigen en verder te gaan.

Deze coördinaten instellen

Helaas hebben we op dit moment geen mogelijkheid op dit adres te leveren. Probeer graag een ander adres en andere postcode.

Terug naar de kassa

De kortingscode is geregistreerd

De kortingscode wordt automatisch bij de kassa verrekend en geldt tot CET.
*Geldt niet voor speciaal geselecteerde/gepersonaliseerde posters en lijsten.

Doorgaan met winkelen
Cookies en vergelijkbare technieken
Desenio gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je gebruikerservaring te kunnen verbeteren en voor de hieronder beschreven doeleinden. Je kunt ervoor kiezen om alle cookies te accepteren of kiezen welke cookies je accepteert en welke niet.
Accepteren
Strikt noodzakelijke cookies
Strikt noodzakelijke cookies activeren fundamentele functies en zijn noodzakelijk om de basisfunctionaliteit en beveiliging van de website te waarborgen. Daarom kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld. Ze werken onder meer voor een goede sitenavigatie, stappen in het aankoopproces en inloggen.
Analyse en statistieken
Deze cookies geven informatie over de bruikbaarheid van onze website en maken verbeteringen mogelijk met betrekking tot bijvoorbeeld gebruikersinterface, klantenservice en meer.
Personalisatie
Personalisatiecookies worden gebruikt om je website-ervaring aan te passen op basis van aankoopgeschiedenis, navigatiegeschiedenis en algemene voorkeuren. Deze personalisatie biedt je meer relevante aanbiedingen en een verbeterde gebruikerservaring.
Marketing
Marketing cookies worden gebruikt om te adverteren, samen met onze advertentiepartners. We gebruiken ze om je relevante aanbiedingen en communicatie te kunnen bieden die overeenstemmen met je behoeften en voorkeuren.
Opslaan en accepteren